stop kàrting

MANIFEST DE LA PLATAFORMA STOP KÀRTING

La Plataforma Stop Kàrting, que aglutina entitats, grups municipals, i ciutadans i ciutadanes a títol individual, es posiciona en contra de l'emplaçament del Circuit de Kàrting Internacional a Llinars del Vallès aprovat inicialment per l'equip de govern d'aquest municipi (ERC i Grup Independent per Llinars). El circuit s'ubicaria en l'actual connector ecològic anomenat el Pla del Morató, entre els nuclis de Llinars i Cardedeu, i ocuparia una superfície de més de 13 hectàrees. La plataforma entén que la tramitació i l'execució d'aquest circuit de kàrting implica:

UN MODEL DE PLANIFICACIÓ DESFASAT PER LA SEVA MANCA DE VISIÓ TERRITORIAL
Una activitat amb tant d'impacte i envergadura ha de ser planificada en el marc d'un planejament sectorial a nivell de país on s'identifiquin les necessitats d'aquest tipus d'instal·lacions, i basant-se en aquestes necessitats es localitzin els punts idonis per desenvolupar-les. En cap cas la seva execució es pot decidir sense visió territorial, en el marc d'un planejament local, i en funció d'uns suposats interessos locals, d'un promotor privat, o d'un propietari.

UN MODEL D'URBANISME INSOSTENIBLE QUE CONTRADIU LA LEGALITAT VIGENT
Contradiu els objectius i les estratègies del Pla General d'Ordenació (PGO) de Llinars del Vallès, que qualifica l'àmbit de la modificació com a sòl de protecció de les connexions biològiques i sòl d'especial protecció de la biodiversitat forestal.
Contradiu el model territorial establert pel mateix PGO, que estableix que cal evitar la conurbació (continu urbà) entre els nuclis de Llinars i Cardedeu.
Contradiu determinats articles de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, ja que:
Manté la classificació de l'àmbit com a sòl no urbanitzable, però hi preveu uns usos que hi són incompatibles i que són propis de sòl urbà: circuit asfaltat, aparcaments, hotels - residència, i altres edificacions.
Bona part d'aquests sòls que es preveu urbanitzar presenten pendents superiors al 20%.

LA DEGRADACIÓ DEL PAISATGE I LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT I DE PATRIMONI HISTÒRIC
L'àmbit i el seu entorn configuren un mosaic agroforestal típicament vallesà de gran valor paisatgístic i que constitueix un connector biològic entre el Montseny i el Montnegre-Corredor a través de la vall del Mogent. A més, va ser aquí on es va desenvolupar l'anomenada batalla de Cardedeu contra les tropes de Napoleó.
Aquest patrimoni es perdria amb l'execució del kàrting, perquè suposaria l'artificialització d'aquest espai, la pèrdua de biodiversitat, la destrucció de les cobertes del sòl actuals, l'eliminació de sòls potencialment agrícoles, l'afectació irreversible d'aquest connector biològic i la pèrdua d'un patrimoni històric encara per explorar.

LA DISMINUCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA DELS VEÏNS I VEÏNES
A causa de la seva proximitat a barris de Cardedeu (la Granada, Bellavista, Poble Sec, i futur barri del Pla de les Parets), Llinars (Sant Josep, pla de Can Morató, i futur barri de la nova piscina), i Sant Antoni de Vilamajor (Sant Julià d'Alfou), entre 7.000 i 8.000 veïns i veïnes patirien impactes importants derivats del funcionament del kàrting, impactes que han estat analitzats d'una manera gens rigorosa en la documentació de la proposta:
Impacte acústic del soroll continuat i acumulatiu dels karts i de l'increment de trànsit derivat de l'activitat i dels visitants.
Saturació de la xarxa viària, que ja sovint es col·lapsa, tant entre setmana com en cap de setmana i que no pot admetre l'increment de trànsit previst pel circuit. Cal destacar que la proposta preveu uns itineraris d'accés al circuit pel municipi de Llinars del Vallès que no són creïbles i que transcorren per carrers urbans. A més, no té en compte l'augment de trànsit que patirà el municipi de Cardedeu.
Increment de gasos contaminants provocats per l'augment de trànsit en una zona que, segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), te poca capacitat per assumir noves emissions de determinats contaminants.

UNA MANCA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA
La Plataforma considera:
Que la tramitació del Pla desenvolupada fins ara ha patit mancances greus de forma que han limitat la possibilitat de participació en el procés per part de la ciutadania. Les principals mancances han estat:
S'ha procedit a l'aprovació inicial de la proposta sense el corresponent document de referència del DMAH, de manera que no hi ha hagut cap document de l'administració ambiental que defineixi els requeriments estratègics i ambientals mínims.
S'ha tancat, per part de l'equip de govern, el servei de registre de l'Ajuntament de Llinars la tarda del darrer dia d'exposició pública, de manera que es reduïa així el termini d'al·legacions fixat per la legislació vigent.
No hi ha hagut cap acte informatiu i de debat per tal que la ciutadania pogués conèixer i opinar sobre la proposta.
Que determinades informacions són parcials que i no ajuden a la ciutadania a tenir una visió global del projecte:
Segons la proposta, l'aforament previst del circuit és de 1600 persones. Aquesta xifra se situa poc per sota de 2000, llindar a partir del qual la normativa estableix l'obligació d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en el projecte. En canvi, la capacitat real per a espectadors considerant les graderies i el talús sud és molt superior als 2000 espectadors. Prova d'això és l'aparcament previst supera aquesta xifra.
En la proposta s'analitzen uns suposats beneficis per a la comarca, però no es tenen en compte les despeses que implicaria per als ajuntaments de Llinars del Vallès i de Cardedeu.


segueix
inici
descarrega't el manifest
Adherir-se al manifest